YATE STING K190 Vařič na propichovací kartuši

Skladem (>5 ks)
Kód: SN00012
330 Kč
Kategorie: Vařiče, palivo
EAN: 8595053902910

Turistický vařič na propan-butanovou propichovací kartuši. Malý a lehký vařič s jednoduchým ovládáním vhodný na turistiku, do kempu atd. Propichovací kartuše lze dokoupit téměř kdekoli na světě. V naší nabídce najdete kartuše pod kódem SN00037 (viz záložka Příslušenství).

Váháte s výběrem? Podívejte se Blogu a prohlédněte si srovnávací test vařičů, to Vám s výběrem pomůže!

Parametry

Materiál: Ocel / plast
Barva: modrá
Hmotnost: 330 g
Rozměr: 125x180 mm
Výkon: 0,8 kW

 

Obecné informace o produktu
Záruční doba 24 měsíců
 
 

Návod na použití vařiče na napichovací kartuši K - 190

 

Výrobce: ARHAN GRUP TALASLI IMALAT SAN. VE TIC. A.S.           ORGAZ LTD.STI.. Turecko

CE 1312CM5578 21

Turistický vařič na napichovací kartuši K-190 je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí, rekreačních chatách a zahradních domcích (kde je zaručeno dostatečné větrání) k tepelné přípravě pokrmů. Vařič se připojuje k jednorázové propichovací kartuši s obsahem 190g s přímým přetlakem směsi propanu a butanu. Kartuše jsou jednorázové, není dovoleno je znovu plnit. Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče! Snaha o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečná!

Před připojením vařiče na plynovou kartuši se důkladně seznamte s tímto návodem k použití. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. POZOR: vařič může být velmi nebezpečný v případě nesprávné obsluhy.  Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

 

Technické parametry:

Připojovací přetlak paliva: 0-7000 mbar.

Průměr trysky: 0,23 mm

Jmenovitý průtok:  62 G/H; 0,8 kW

Maximální dovolené zatížení vařiče nádobou vč. obsahu: 2 kg

Maximální průměr nádoby: 200mm

 

 

Před použitím:

1. Podmínky pro provoz vařiče:

Vařič je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí, ale i v rekreačních chatách a zahradních domcích s minimálním objemem místnosti, ve které je vařič umístěn, 20 m3 a přímo větratelná (výměnu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otevřením oken, balkónových dveří, větracích křídel apod.) Vařič při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO! Vařič musí být provozován na vodorovném a nehořlavém povrchu. Minimální vzdálenost plynové kartuše od zdroje tepla bez otevřeného plamene musí být 0,5 m a od ostatních zdrojů s otevřeným plamenem ve vzdálenosti 1,5 m. Plynová kartuše nesmí být vystavena teplotám vyšším než 50 °C ani přímému slunečnímu záření.

 

 

2. Připojení vařiče ke kartuši

- Zkontrolujte, zda ovládací ventil vařiče je zcela uzavřen – zavírá se otáčením doprava.

- Připojovat kartuši k vařiči je možné pouze ve venkovním prostředí, mimo dosah osob a jakéhokoli zdroje zapálení, tzn. otevřeného plamene, elektrického výboje a podobně.

- Otáčením doleva odšroubujte horní část nádoby s hořákem od spodní části nádoby (viz. obrázek č. 01 a č. 02).

- Zkontrolujte pryžové těsnění ventilu (uvnitř horní části nádoby) zda je správně nasazeno.

- Zkontrolujte, zda nejsou znečištěny otvory primárního vzduchu (na trubce hořáku).  

- Vložte kartuši do spodní části nádoby tak, aby vypouklá část s prolisem na propichovací jehlu ventilu směřovala vzhůru (viz. obrázek č. 03).

- Nasaďte horní část nádoby na její spodní část s kartuší a pevně zašroubujte (viz. obrázek č. 03).

- Při šroubování spodní části nádoby s kartuší do horní části nádoby dojde k proniknutí propichovací jehly ventilu stěnou kartuše, což se projeví syčením unikajícího plynu. Tento jev je normální a je proto nutné, aby se zašroubování, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.

- Po připojení vařiče ke kartuši se alespoň čichem přesvědčte o dokonalé těsnosti této soustavy. To nikdy nedělejte otevřeným plamenem. Pokud soustava po sestavení jeví známky netěsnosti, překontrolujte těsnění. Pokud se Vám závada nepodaří odstranit, vařič rozeberte a nepoužívejte jej! Nezapalujte jej a nepřibližujte se k otevřenému ohni, ani k jinému zdroji zapálení. 

 

 

3. Zapalování a provoz

- Vařič s kartuší zajistěte v kolmé poloze. Otočením uzávěru plynu směrem doleva otevřete přívod plynu a zapalte plamen (použijte sirky, zapalovač nebo křesadlo). Při zapalování plamene otevřete plyn na plný výkon.

- Intenzitu hoření seřiďte uzavíráním (doprava -) nebo otevíráním (doleva +) knoflíku ventilu. Během doby předehřívání nebo při pohybu spotřebičem může plyn hořet třepotavým plamenem. Doba předehřívání je cca 2 min. Je-li kartuše delší dobu v chladu a klidu, je nutno ji před použitím důkladně protřepat, jinak se po zapálení vařiče po dobu asi jedné minuty „utrhává plamen“. Pokud se ještě před zapálením plamene na vařič položí varná nádoba, k uvedenému jevu téměř nedochází.

- Při použití zcela plné - nové kartuše, která byla delší dobu vystavena působení tepla, může dojít po zapálení vařiče k vyšlehnutí mohutného žlutavého plamene. Uzavřete okamžitě regulační ventil na minimum, dokud se plamen nezklidní. K tomuto jevu dojde zcela jistě, je-li vařič s kartuší silně nakloněn.

- Během provozu zabraňte vyvaření tekutiny z varné nádoby, jinak dojde k jejímu poškození nebo úplnému zničení i ke zničení vařiče.

- Vařič nenechávejte během provozu bez dozoru.

- Při provozu vařiče dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot - minimálně 0,5 m.

- Na vařič nepokládejte hořlavé předměty.

- Máte-li pochybnost o správné funkci výrobku, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce nebo servis.

 

3. Ukončení provozu

- Zhášení hořáku se provede úplným zavřením knoflíku ventilu (otočením doprava na doraz).

- Propichovací kartuši nikdy neoddělujte od vařiče dokud není úplně prázdná!

- Tento úkon zásadně provádějte až po úplném vychladnutí vařiče.

- Snímání vařiče z kartuše se nikdy nesmí provádět za provozu!!

- Dbejte na čistotu kartuše i vařiče především v místě spojení.

 

 

 

 

4. Odpojení vařiče a výměna kartuše

- Zavřete ventil spotřebiče a nechte ho vychladnout. Přesvědčte se, zda je kartuše prázdná (hořák již nejde zapálit a při zatřepání spotřebičem není zjištěn žádný pohyb tekutého obsahu kartuše). Úplně odšroubujte spodní část nádoby, vložte novou kartuši a úplně zašroubujte do horní části nádoby.

-Pokud nebudete vařič hned používat, nevkládejte do vařiče novou kartuš.

 

5. Údržba

- Před každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spojů a zkontrolovat zda nejsou znečištěny otvory primárního vzduchu na trubce hořáku.

- Údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech a dále při případech většího znečištění.

- Výměna kartuše na plyn se musí provádět ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoliv zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob. 

 

6. Upozornění pro stavy nouze

- Dojde-li k prošlehnutí plamene mimo činnou část hořáku, uzavřete okamžitě regulační ventil a mírně dotáhněte vařič na bombu.

- Pokud se dále objevuje plamen, uhaste jej proudem vody, kterou obvykle máte připravenou k ohřevu.

- Nepodaří-li se plamen uhasit, odhoďte, popř. odkopněte vařič i s kartuší na bezpečné místo.

- Zajistěte, aby se nikdo nepřibližoval k vařiči na menší vzdálenost než 20 m do doby, nežli dojde k vyhoření plynu.

- Vařič poté nepoužívejte!

 

7. Důležitá upozornění

Pozor: Při provozu tohoto spotřebiče dochází ke spotřebě vzduchu (kyslíku) a produkci oxidu uhličitého. Nezapalujte a nepoužívejte tento spotřebič v nevětraných prostorách, v místnostech, ve stanu či ve vozidle. Je životně nebezpečné používat vařič k vytápění uzavřeného prostoru - nenápadná otrava kysličníkem uhelnatým! Je nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u vařiče! Butan je z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesá a hromadí se u země.

- Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba podle tohoto návodu, nesvěřujte obsluhu dětem.

- Přístupné části vařiče v blízkosti hořáku jsou při provozu a bezprostředně po něm velmi horké! Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!

- Při provozu je nutno vařič umístit do stabilní polohy, na nehořlavém povrchu a mít ho pod neustálým dohledem.

- Z hlediska požární bezpečnosti musí být vařič umístěn nejméně 0,5 m od hořlavých materiálů!

- Nepoužívejte vařič, pokud je netěsný, poškozený nebo pokud pracuje nesprávně! Jestliže Váš spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu těsnosti vařiče, provádějte to ve venkovním prostředí a mimo dosah ostatních osob. Nezjišťujte úniky otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný roztok.

- Výměnu kartuše provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení a mimo dosah ostatních osob!

- Nepoužívejte k ohřevu jedné nádoby dva a více vařičů vedle sebe.

- Používejte jen přiměřeně velké a přiměřeně těžké nádoby.

- Vařič nepoužívejte k jiným účelům, než k ohřevu poživatin a nápojů v nádobě.

- Činné části vařiče - hořák, podpěry nádoby, popř. závětří - jsou během provozu a asi 10 min. poté žhavé, proto se jich v této době nedotýkejte!

- Nikdy nepoužívejte vařič, který jeví známky poškození nebo má vadné či opotřebované těsnění.

- Je zakázáno používat vařič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu. Nepoužívejte vařič při silném větru.                        - Nepoužívejte vařič v prostředí, kde se pracuje s éterickými, nátěrovými hmotami, lepidly apod.

- S vařičem zacházejte opatrně, chraňte jej před pádem na zem a poškozením. Nepohybujte vařičem, pokud je v provozu!

- Na vařiči neprovádějte žádné úpravy.

 

8. Rozebírání, čištění a skládání vařiče

- Pro čištění trysky nepoužívejte jehly a špendlíky, neboť tryska se tím poškozuje a může dojít k zalomení špičky jehly v trysce a tím ke zničení vařiče. K pročištění často stačí podtlak vytvořený ústy nebo profouknutí. Také je možné použít velmi tenký drátek.

 

 

9. Skladování a přeprava

- Vařič skladujte zásadně v suchém, neagresivním prostředí, při teplotě nejméně 10 °C a relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80%

- Vařič přepravujte vždy oddělený od kartuše, kartuši skladujte na chladném a suchém místě.

10. Tlaková nádoba s plynem - kartuše

- Kartuše obsahuje zkapalněný, prudce hořlavý plyn propan-butan pod stálým tlakem. Respektujte pokyny uvedené přímo na kartuši.

 

11. Technické údaje a likvidace

- Uvedení 1 litru vody do varu za cca 4 minuty

- Maximální dovolené zatížení vařiče nádobou včetně obsahu: 2 kg

- Po skončení životnosti vařič odevzdejte do výkupny sběrných surovin. Obal odevzdejte do recyklovaného odpadu

- Kartuši neotvírejte násilím a nevhazujte do ohně. Vyhazujte na bezpečném místě.

 

12. Záruční podmínky

- Na výrobek je poskytnuta zákonná záruka 24 měsíců od data prodeje. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky poškozené násilím, nesprávnou manipulací nebo neodbornou opravou.

 

13. Běžné provozní opotřebení

- Za běžné provozní opotřebení se považuje vzhledem k povaze a funkci výrobku např.:

  • zabarvení horního nerezového dílu hořáku
  • zabarvení částí v blízkosti hořáku

 

Dodává:

YATE spol. s r.o.

Brněnská 371

500 06 Hradec Králové

 e-mail: yate@yate.cz          

 www.yate.cz

Tel: 495 221 475

 

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu