Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj společnosti

Všechny níže uvedené projekty jsou spolufinancovány Evropskou Unií.

 

Účast na zahraničních veletrzích společnosti YATE spol. s r.o.

CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001765


Cílem projektu byla realizace účasti na zahraničních veletrzích, expanze na zahraniční trhy a zvyšování podílu exportu na celkovém obratu společnosti  a získání nových obchodních kontaktů. Projekt byl ukončen v první polovině 2018.

 

Účast na zahraničních veletrzích

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013289

Cílem projektu je pokračování v expanzi na zahraniční trhy a zvyšování podílu exportu na celkovém obratu společnosti prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích.

 

Rozvoj průmyslového a experimentálního výzkumu a vývoje ve společnosti YATE spol. s r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0009300

Cílem projektu byl vývoj nového procesu pro zpracování technologických zbytků a odpadů zesítěných pěnových polyetylénů, výsledkem je produkt, deska s novými užitnými vlastnostmi, využitelná k dalším aplikacím a ověřený technologický postup.

Na řešení projektu spolupracoval vlastní tým odborníků s dlouhodobou praxí.

 

YATE spol. s r.o. - vzdělávání zaměstnanců

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012974

V 1. monitorovacím období projektu bylo zahájeno a realizováno 20 kurzů, z toho bylo plně dokončeno 13 kurzů. 10 kurzů z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a 3 kurzy z oblasti Obecných IT. Celkově bylo vyčerpáno a předloženo k proplacení 2080 osobohodin, z toho 1792 osobohodin z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a 288 osobohodin z Oblasti Obecných IT. 

Zaměstnavatel do kurzů zapojil již 83 zaměstnanců.

V 2. monitorovacímu období 1.5. 2020 – 31.10. 2020 bylo zrealizováno 15 kurzů (6 z oblasti Obecných IT a 9 z oblasti Manažerských a měkkých dovedností. 
Celkově se proškolilo 960 osobohodin z Oblasti Obecných IT a 1440 osobohodin z oblasti Manažerských a měkkých dovedností.
Příjemce je s realizací velmi spokojen a již má naplánovány další kurzy.

 

Dovybavení vývojového pracoviště firmy YATE spol. s r.o

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019608
Předkládaný projekt je zaměřen na dovybavení vývojového pracoviště firmy YATE spol. s.r.o. dvěma specializovanými zařízeními pro rozšíření činností výzkumu a vývoje, kterou se firma dlouhodobě zabývá. Jedná se o dvě na sebe vzájemně navazující technologie: pásovou pilu a 5-osé frézovací centrum, které budou plně využity k výrobě prototypů nových produktů společnosti

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby, a to na základě smluvně dohodnutých podmínek a v době, kdy není zařízení využíváno samotným příjemcem podpory.

Nabízíme provedení experimentů na pásové pile a pětiosém frézovacím centru, umožňujícího 3D obrábění. Pětiosé frézovací centrum je určeno pro obrábění plastových dílů, kompozitních materiálů pěnových PE, PU a PS materiálů, hliníku a hliníkových slitin. Pásová pila umožňuje přípravu a dělení materiálů pro frézovací centrum. Obě technologie jsou určeny jen pro použití VaV.

 

Výzkum a vývoj nové generace technologického postupu 
zpracování pěnového materiálu v YATE spol. s r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020182
Předmětem projektu bude vývoj nové generace technologického procesu přípravy, ohřevu a přesunu pěnového materiálu do forem, ve kterých se lisují polotovary ve formě desek a ty následně YATE spol. s.r.o. přetváří ve finální produkty. Projekt řeší problém pomalého, časové  a energeticky náročného procesu výroby produktů ve firmě. Cílem projektu je vyvinout ověřenou technologii - nový technologický proces výroby produktů z pěnového materiálu, který bude sloužit po výrazné urychlení a zefektivnění výroby. 

 

Pořízení nových technologií pro zahájení výroby ochranných štítů

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021658
Projekt je zaměřen na dovybavení firmy YATE spol. s.r.o. . Tyto technologie umožní společnosti úspěšně zahájit výrobu ochranných štítů, které budou použity pro boj s COVID-19. 

 

Energeticky úsporná opatření v YATE spol. s r.o.

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022733
Předložený projekt je v souladu se specifickým cílem dotačního programu "Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru". Energetická náročnost objektu a s tím spojené provozní náklady budou minimalizovány.