Projekty EU

Číslo a název výzvy: 01_23_017 – Marketing - výzva I.

Název projektu: YATE - Marketing I. - účast na veletrhu FACHPACK

Identifikační číslo projektu:  CZ.01.02.01/04/23_017/0001914

Cíl projektu: Hlavní aktivitou projektu je účast společnosti YATE spol. s.r.o. na zahraničním veletrhu FACHPACK, která by měla zajistit nárůst prodeje výrobků společnosti a upevnění pozice značky na zahraničních trzích.

Představení projektu:

Projekt se zaměřuje na účast YATE spol. s.r.o. na zahraničním veletrhu FACHPACK 2024, který proběhne 24.-26.9.2024 v Norimberku. Jedná se o veletrh zaměřený na obalové trendy a vývoj obalového průmyslu z hlediska udržitelnosti, technologie a procesů. Společnost YATE spol. s.r.o. bude na veletrhu prezentovat své produkty z divize Systémy balení (tvarové výplně, fixační hřebeny, těsnící prvky, přepravky apod.).

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 

unie24

 

 

Název dotační výzvy: kreativní vouchery - design credits

Projekt: Design kolekce zahradního nábytku

Identifikační číslo projektu:  0218000185

V rámci národního plánu obnovy (NPO) výzvy k iniciativě Design Credits vyhlášené v rámci implementace komponenty
4.5 rozvoj kulturního a kreativního sektoru iniciativy: Kreativní vouchery jsme zrealizovali projekt s názvem Design kolekce
zahradního nábytku. Cílem tohoto projektu je další využití recyklovaného materiálu Polimix, který je výstupem zpracování 
technologických odřezků a zbytků zesítěných pěnových polyetylenů. Tyto materiály jsou obtížně recyklovatelné a odřezky
a zbytky by zpravidla končily na skládkách a ve spalovnách.  

 publicita

 

Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj společnosti

Všechny níže uvedené projekty jsou spolufinancovány Evropskou Unií v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operačního programu Zaměstnanost

 

Digitalizace procesu plánování a řízení výroby s využitím nově implementovaného výrobního informačního systému

CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027622


Projekt je zaměřen na pořízení informačního systému pro řízení výroby, skladování a expedici výrobků s využitím technologií čárových kódů. Záměrem projektu je zlepšit vybavení pracovišť v oblasti HW i SW - pro práci s PDF, grafikou a designem. Dále zrychlit optimalizaci pohybu materiálu ve výrobním cyklu, zkvalitnit interní komunikaci, snížit administrativní zátěž, redukovat tvorbu a oběh papírové dokumentace a tím významně snížit chybovost při expedici výrobků.

 mpo-unie_mala_1

 

 

Účast na zahraničních veletrzích společnosti YATE spol. s r.o.

CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001765


Cílem projektu byla realizace účasti na zahraničních veletrzích, expanze na zahraniční trhy a zvyšování podílu exportu na celkovém obratu společnosti  a získání nových obchodních kontaktů. Projekt byl ukončen v první polovině 2018.

mpo-unie_mala_1

 

 

Účast na zahraničních veletrzích

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013289

Cílem projektu je pokračování v expanzi na zahraniční trhy a zvyšování podílu exportu na celkovém obratu společnosti prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích.

mpo-unie_mala_1

 

Rozvoj průmyslového a experimentálního výzkumu a vývoje ve společnosti
YATE spol. s r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0009300

Cílem projektu byl vývoj nového procesu pro zpracování technologických zbytků a odpadů zesítěných pěnových polyetylénů, výsledkem je produkt, deska s novými užitnými vlastnostmi, využitelná k dalším aplikacím a ověřený technologický postup.

Na řešení projektu spolupracoval vlastní tým odborníků s dlouhodobou praxí.

mpo-unie_mala_1

 

YATE spol. s r.o. - vzdělávání zaměstnanců

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012974

V 1. monitorovacím období projektu bylo zahájeno a realizováno 20 kurzů, z toho bylo plně dokončeno 13 kurzů. 10 kurzů z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a 3 kurzy z oblasti Obecných IT. Celkově bylo vyčerpáno a předloženo k proplacení 2080 osobohodin, z toho 1792 osobohodin z oblasti Měkkých a manažerských dovedností a 288 osobohodin z Oblasti Obecných IT. 

Zaměstnavatel do kurzů zapojil již 83 zaměstnanců.

V 2. monitorovacímu období 1.5. 2020 – 31.10. 2020 bylo zrealizováno 15 kurzů (6 z oblasti Obecných IT a 9 z oblasti Manažerských a měkkých dovedností. 
Celkově se proškolilo 960 osobohodin z Oblasti Obecných IT a 1440 osobohodin z oblasti Manažerských a měkkých dovedností.

V 3..monitorovacím období byly realizovány 2x kurzy z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, 2x kurzy z Obecných IT a 2x kurzy ze Specializovaných IT. Rovněž byly dokončeny jazykové kurzy - AJ a NJ. Celkově se v tomto období proškolilo 1618 osobohodin.

V 4. monitorovacím období 1.5.2021 – 30.10.2021 byl realizován jeden kurz, který byl zároveň i kurzem posledním. Tím byly plně vyčerpány všechny přidělené osobohodiny a maximálně využity možnosti proškolení zaměstnanců. Byly splněny všechny předepsané povinné indikátory projektu.

Příjemce je s realizací a výsledky velmi spokojen a již plánuje další vzdělávání.

mpsv-unie_mala

 

Dovybavení vývojového pracoviště firmy YATE spol. s r.o

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019608


Předkládaný projekt je zaměřen na dovybavení vývojového pracoviště firmy YATE spol. s.r.o. dvěma specializovanými zařízeními pro rozšíření činností výzkumu a vývoje, kterou se firma dlouhodobě zabývá. Jedná se o dvě na sebe vzájemně navazující technologie: pásovou pilu a 5-osé frézovací centrum, které budou plně využity k výrobě prototypů nových produktů společnosti

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby, a to na základě smluvně dohodnutých podmínek a v době, kdy není zařízení využíváno samotným příjemcem podpory.

Nabízíme provedení experimentů na pásové pile a pětiosém frézovacím centru, umožňujícího 3D obrábění. Pětiosé frézovací centrum je určeno pro obrábění plastových dílů, kompozitních materiálů pěnových PE, PU a PS materiálů, hliníku a hliníkových slitin. Pásová pila umožňuje přípravu a dělení materiálů pro frézovací centrum. Obě technologie jsou určeny jen pro použití VaV.

mpo-unie_mala_1

 

Výzkum a vývoj nové generace technologického postupu 
zpracování pěnového materiálu v YATE spol. s r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020182


Předmětem projektu bude vývoj nové generace technologického procesu přípravy, ohřevu a přesunu pěnového materiálu do forem, ve kterých se lisují polotovary ve formě desek a ty následně YATE spol. s.r.o. přetváří ve finální produkty. Projekt řeší problém pomalého, časové  a energeticky náročného procesu výroby produktů ve firmě. Cílem projektu je vyvinout ověřenou technologii - nový technologický proces výroby produktů z pěnového materiálu, který bude sloužit po výrazné urychlení a zefektivnění výroby. 

mpo-unie_mala_1

 

Pořízení nových technologií pro zahájení výroby ochranných štítů

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021658


Projekt je zaměřen na dovybavení firmy YATE spol. s.r.o. . Tyto technologie umožní společnosti úspěšně zahájit výrobu ochranných štítů, které budou použity pro boj s COVID-19. 

mpo-unie_mala_1

 

Energeticky úsporná opatření v YATE spol. s r.o.

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022733


Předložený projekt je v souladu se specifickým cílem dotačního programu "Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru". Energetická náročnost objektu a s tím spojené provozní náklady budou minimalizovány.

mpo-unie_mala_1

 

 

Zpět do obchodu