YATE CAMPING K620 Vařič jedna plotýnka (pro použití k 2 kg PB lahvi)

Skladem (>5 ks)
Kód: SN00011
399 Kč
Kategorie: Vařiče, palivo
EAN: 8595053902903

Jednoplotýnkový vařič pro použití na plynovou bombu 2kg. Výkonný hořák o průměru 56 mm. Plotýnka široká 180 mm unese i větší hrnec, aniž by se ohýbala. Hořák je vybaven praktickým uchem.

Váháte s výběrem? Podívejte se Blogu a prohlédněte si srovnávací test vařičů, to Vám s výběrem pomůže!

Parametry

Materiál: Ocel
Barva: Stříbrná
Hmotnost: 430 g
Průměr plotýnky: 180 mm
Výkon: 1,48 kW

 

Obecné informace o produktu
Záruční doba 24 měsíců
 

Návod na použití vařiče CAMPING K620

Výrobce: ORGAZ LTD.STI. tarafindan ORCAMP icin üretilmistir. Turecko

CE 1312CM5578 21

Vařič CAMPING K620 je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí, rekreačních chatách a zahradních domcích (kde je zaručeno dostatečné větrání) k tepelné přípravě pokrmů. Vařič je konstruován ke spalování plynné směsi propan-butanu (PB) s přímým přetlakem. Vařič se připojuje našroubováním k LPG láhvi LA2 s obsahem 2 kg.

Vařič je určen pro plynové lahve na propan-butan 2 kg (LA2)

Tlaková lahev je plněná propan-butanovou PB/ směsí A1 nebo B (značení dle ČSN ISO 4706), což je označení pro letní (60%B, 40%P) nebo zimní (40%B, 60% P) směs. Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti.

Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče. Snaha o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečná!

V obchodech se plynové lahve prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně plynové lahve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání!

 

Před připojením vařiče na plynovou lahev se důkladně seznamte s tímto návodem k použití. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. POZOR: vařič může být velmi nebezpečný v případě nesprávné obsluhy.

 

Technické parametry:

Připojovací přetlak paliva: 0-7000 mbar.

Průměr trysky: 0,23 mm

Jmenovitý průtok:  115 G/H;1,48 kW

Těsnící kroužek: 19x2 mm

Těsnění mezi ventilem a hořákem: 17x7x2mm

Maximální dovolené zatížení vařiče nádobou včetně obsahu: 2,5 kg

Maximální průměr nádoby: 250mm

Před použitím:

DŮLEŽITÉ! – Bezpečnostní požadavky

 • Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu vařiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy!
 • Obsluha vařiče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!
 • Vařič musí být uložen mimo dosah dětí.
 • Používejte v dobře větraných prostorách, v uzavřené místnosti je nutné zajistit dostatečné větrání.
 • Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu!
 • Používejte vařič pouze k účelu, ke kterému byl vyroben (ohřev hrnců s tekutinami a poživatinami)
 • Udržujte výrobek v bezpečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů
 • Při provozu je nutno vařič umístit na nehořlavou podložku a mít ho pod dohledem!
 • Před použitím se ujistěte, že všechny šroubové spoje jsou pevně utaženy. Kontrolu těsnosti provádějte v dobře větrané mistrnosti, popř. ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob!
 • Součásti vařiče mohou být velmi horké! Udržujte mimo dosah dětí
 • Nikdy výrobek nepoužívejte v případě, že některá jeho část byla poškozena, nebo chybí. Nepoužívejte vařič, pokud je netěsný, poškozený nebo pokud pracuje nesprávně!
 • Jestliže Váš spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků (těsnosti) Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nezjišťujte úniky otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný roztok!
 • Výměnu tlakové LPG lahve provádějte ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob!
 • Povrchová teplota plynové lahve nesmí překročit 40 °C!
 • Je zakázán jakýkoliv přímý ohřev tlakové plynové lahve pro zvýšení odpařovací mohutnosti kapalného plynu!
 • Po připojení vařiče k plynové lahvi se vyvarujte naklánění, obracení a jiným manipulacím s plynovou lahví, která by měla za následek natečení tekuté PB směsi do hořáku vařiče. Po zapálení hořáku, by důsledkem nedokonalého zplynění tekuté PB směsi došlo k výraznému vyšlehnutí plápolavého plamene z hořáku. Po vyhoření tekutého plynu by se velikost a intenzita plamene vrátila do původně nastavených hodnot. Následkem je ucpání trysky (špatné hoření), nadměrné opalování součástí vařiče, tvorba sazí a větší riziko vzniku požáru (nelze ovládat vzniklý plamen)!
 • Z bezpečnostních důvodů neupravujte žádné díly vařiče!
 • Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!
 • je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s plynem (a to ani vyprázdněné) v prostorech pod úrovní terénu!

 

1. Připojování vařiče k plynové lahvi                                          

                                                                                                                                     Zkontrolujte, zda ovládací ventil vařiče je zcela uzavřen – zavírá se otáčením doprava. Před připojením zkontrolujte, zda je v pořádku těsnící kroužek. Pokud je poškozený, nebo chybí, vařič nepřipojujte! Zkontrolujte hrdlo lahve, zda je čisté. Případné nečistoty odstraňte. Pokud je poškozen závit nesmí být vařič připojen k láhvi. Poškozenou lahev vyměňte za bezvadnou.

 

Připojovat vařič k PB lahvi je možné pouze ve venkovním prostředí, mimo dosah osob a jakéhokoli zdroje zapálení, tzn. otevřeného plamene, elektrického výboje a podobně.

 

Vařič našroubujte na PB lahev. Při šroubování uchopte vařič za ventil, a dotáhněte. Při utahování nedržte vařič za plotýnku nebo za hořák, protože ty jsou s ventilem spojeny závitem a mohlo by dojít k jeho povolení. Do PB lahve má vařič pravý závit, do plotýnky je závit levý.  Pokud je závit vařiče nebo lahve poškozený, nesmí být vařič připojen k lahvi.

 

POZOR: při utahování a povolování dojde k mírnému úniku plynu, což je normální jev. Z tohoto důvodu je ale nutné při utahování a povolování jednat rychle a na dobře větraném místě a mimo jakékoli zdroje zapálení.

 

Po připojení vařiče se přesvědčte, že všechny závity jsou řádně dotažené. Mýdlovou vodou nebo alespoň čichem se ujistěte o těsnosti soustavy. To nikdy nedělejte otevřeným plamenem. Pokud soustava po spojení jeví známky netěsnosti, rozeberte ji a překontrolujte těsnění. Pokud se Vám závada nepodaří odstranit, vařič rozeberte a nepoužívejte jej! Nezapalujte jej a nepřibližujte se k otevřenému ohni a ani k jinému zdroji zapálení.

 

Vařič a PB lahev jsou pro vzájemné spojení opatřeny pravým závitem. Při nasazování vařiče na lahev je nutno postupovat s potřebnou pečlivostí, aby nedošlo k překřížení závitů (tzv. „šroubování přes závit“), jinak dojde ke zničení vařiče vlivem nesprávné obsluhy.

 

Při šroubování na PB lahev se ozve syknutí plynu otevřením ventilu bomby otevíracím kolíkem. Dalším pootočením dojde k dosednutí těsnění a k zajištění těsnosti soustavy.

 

Další násilné, zbytečné dotahování vede k rychlému opotřebení těsnění! Občasné slabé potření závitu vařiče vazelínou významně prodlouží jeho životnost.

 

Část, která se na šroubovává na láhev, chraňte před znečištěním, aby nečistoty nepřicházely s plynem až do trysky a neucpaly ji.

 

 

 

 

2. Zapalování a provoz

                                                                                                                                       Zkontrolujte, zda nejsou znečištěny nebo ucpány otvory primárního vzduchu.

Vařič zajistěte v kolmé poloze. Otočením uzávěru plynu směrem doleva otevřete přívod plynu, dokud neuslyšíte slabé syčení. Plamen zapalte sirkami, zapalovačem nebo křesadlem. Po zapálení chvíli trvá, než se plamen ustálí. Při optimálním hoření má plamen modrozelenou barvu. Sílu plamene regulujte otočením ventilu doprava nebo doleva.

 

Při použití zcela plné - nové PB lahve, která byla delší dobu vystavena působení tepla, může dojít po zapálení vařiče k vyšlehnutí mohutného žlutavého plamene. Uzavřete okamžitě regulační ventil na minimum, dokud se plamen nezklidní. K tomuto jevu dojde zcela jistě, je-li vařič s lahví silně nakloněn.

 

Během provozu zabraňte vyvaření tekutiny z varné nádoby, jinak dojde k jejímu poškození nebo úplnému zničení i ke zničení vařiče. Vařič nenechávejte během provozu bez dozoru.

 

Při provozu vařiče dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot - minimálně 0,5 m.                                                                     

 

Na vařič nepokládejte hořlavé předměty.                                                  

 

Máte-li pochybnost o správné funkci výrobku, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce nebo servis.

 

 

3. Ukončení provozu                                                                                                     

 

Ukončení provozu se provádí dotažením regulačního ventilu doprava až do zhasnutí plamene. Potom je možno vařič od PB lahve odpojit odšroubováním směrem doleva.     Tento úkon zásadně provádějte až po úplném vychladnutí vařiče!            

 

Snímání vařiče z plynové lahve se nikdy nesmí provádět za provozu!  

 

Odpojenou láhev opatřete ochranou zátkou.       

 

Vařič uchovávejte v čistém a suchém prostředí.

 

 

4. Upozornění pro stavy nouze

 

Dojde-li k prošlehnutí plamene mimo činnou část hořáku, uzavřete okamžitě regulační ventil a mírně dotáhněte vařič na bombu. Pokud se dále objevuje plamen, uhaste jej proudem vody, kterou obvykle máte připravenou k ohřevu. Zajistěte, aby se nikdo nepřibližoval k vařiči na menší vzdálenost než 20 m do doby, nežli dojde k vyhoření plynu. Vařič poté nepoužívejte!

5. Důležitá upozornění                                                                         

 

Pozor: Při provozu tohoto spotřebiče dochází ke spotřebě vzduchu (kyslíku) a produkci oxidu uhličitého. Nezapalujte a nepoužívejte tento spotřebič v nevětraných prostorách, v místnostech, ve stanu či ve vozidle. Je životně nebezpečné používat vařič k vytápění uzavřeného prostoru – hrozí nenápadná otrava kysličníkem uhelnatým!

 • Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba podle tohoto návodu, nesvěřujte obsluhu dětem!
 • Při provozu je nutno vařič umístit do stabilní polohy a mít ho pod neustálým dohledem.
 • Nepoužívejte k ohřevu jedné nádoby dva a více vařičů vedle sebe.                    
 • Používejte jen přiměřeně velké a přiměřeně těžké nádoby                                  
 • Vařič nepoužívejte k jiným účelům, než k ohřevu poživatin a nápojů v nádobě.               
 • Činné části vařiče - hořák, podpěry nádoby, popř. závětří - jsou během provozu a asi 10 min. poté žhavé, proto se jich v této době nedotýkejte.                                                  
 • Nikdy nepoužívejte vařič, který jeví známky poškození nebo má vadné či opotřebované těsnění.                  
 • S vařičem zacházejte opatrně, chraňte jej před pádem na zem a poškozením
 • Na vařiči neprovádějte žádné úpravy.

 

 

6. Rozebírání, čištění a skládání vařiče

 

Vařič se skládá ze dvou hlavních částí: z tělesa ventilu a hořáku, jež jsou navzájem spojeny závitem a těsněny těsněním 17x7x2mm. Rozebiratelnost těchto částí je nutná, aby bylo možno vyčistit trysku. I malé zanesení prudce snižuje výkon vařiče.

 

Pro čištění nepoužívejte jehly a špendlíky, neboť tryska se tím poškozuje a může dojít k zalomení špičky jehly v trysce a tím ke zničení vařiče. K pročištění často stačí podtlak vytvořený ústy nebo profouknutí. Také je možné použít velmi tenký drátek.

 

Pro povolení trysky použijte klíč 7 mm.

 

 

7. Skladování a přeprava

 

Vařič skladujte zásadně v suchém, neagresivním prostředí.

Vařič přepravujte vždy oddělený od kartuše.

 

 

8. Tlaková nádoba s plynem – PB lahev

 

PB lahev obsahuje zkapalněný, prudce hořlavý plyn propan-butan pod stálým tlakem. Respektujte pokyny uvedené výrobcem.

 

 

9. Likvidace

 

Po skončení životnosti vařič odevzdejte do výkupny sběrných surovin. Obal odevzdejte do recyklovaného odpadu

 

 

10. Záruční podmínky

 

Na výrobek je poskytnuta zákonná záruka 24 měsíců od data prodeje. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky poškozené násilím, nesprávnou manipulací nebo neodbornou opravou.

 

 

11. Běžné provozní opotřebení

 

Za běžné provozní opotřebení se považuje vzhledem k povaze a funkci výrobku např.:

 • Zabarvení horního nerezového dílu hořáku
 • Zabarvení zavětrovací desky vařiče především částí v blízkosti hořáku

Některé výše uvedené změny na výrobku se mohou projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.                            

 

Dodává:

YATE spol. s r.o.                                                               

Brněnská 371                                                                        

500 06 Hradec Králové                                                

e-mail: yate@yate.cz                                                                                                                          

Tel: 495 221 475

                                                                                                                                                                               

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu